- Bảo vệ quá tải bằng dây chảy
- Có đèn LED báo nguồn điện
- Iđm = 60 A (In)
- Udđ = 600 V (Ue)
- TCVN: 6480-1 : 2008