- Bảo vệ quá tải bằng dây chảy

- Có đèn LED báo nguồn điện

- Iđm = 20 A (In)

- Udđ = 600 V (Ue)

- TCVN: 6480-1 : 2008